flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього службового розпорядку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення загальних зборів

державних службовців

Господарського суду

Миколаївської області

від  «21» квітня 2017 року № 1

  

Правила

внутрішнього службового розпорядку

Господарського суду Миколаївської області

 

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку Господарського суду Миколаївської області (далі — Правила) розроблено відповідно до Закону України «Про державну службу» та Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50.

2. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку державних службовців апарату Господарського суду Миколаївської області (далі – Державні службовці), режиму роботи, умов перебування державного службовця в приміщенні суду, загальні правила етичної поведінки та спрямовані на забезпечення формування у Державних службовців високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, раціонального використання робочого часу та підвищення ефективності діяльності Господарського суду Миколаївської області (далі — Суд).

3. Службова дисципліна в Суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання Державними службовцями своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

4. Загальні збори Державних службовців за поданням керівника апарату Суду, який здійснює повноваження керівника державної служби у Суді, затверджують Правила внутрішнього службового розпорядку Суду.

5. Правила доводяться до відома всіх Державних службовців, які працюють у Суді, під підпис.

ІІ. Правила етичної поведінки в Суді

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливості до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ.  Основні права й обов’язки Державних службовців

1. Державні службовці мають право на:

1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

2) чітке визначення посадових обов’язків;

3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

4) оплату праці залежно від обійманої посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;

5) соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

6) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

7) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання їх службової діяльності;

8) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ними державної служби, у тому числі з висновками щодо результатів оцінювання їх службової діяльності;

9) проведення службового розслідування за їхньою вимогою з метою зняття безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри.

Державні службовці також реалізують інші права, визначені у положеннях про структурні підрозділи апарату Суду та посадових інструкціях.

2. Державні службовці зобов’язані:

1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;

3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

4) з повагою ставитися до державних символів України;

5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій Суду;

7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;

8) своєчасно і точно виконувати накази та розпорядження, доручення керівництва Суду, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;

9) своєчасно подавати до відділу управління персоналом апарату Суду інформацію щодо зміни особистих даних, що відбулися у державного службовця (вступ до навчального закладу та його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо);

10) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

11) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

12) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;

13) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

14) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.

Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у Положенні про апарат Суду, положеннях про структурні підрозділи апарату Суду та посадових інструкціях.

3. Результати службової діяльності Державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.

Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

ІV. Робочий час і час відпочинку Державних службовців

1. Тривалість робочого часу Державних службовців становить 40 годин на тиждень.

2. Для Державних службовців установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — суботою та неділею.

3. Робочий час Державних службовців триває з понеділка по четвер з 9 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин; у п'ятницю — з 9 години 00 хвилин до 16 години 45 хвилин.

Тривалість перерви для відпочинку та харчування становить 45 хвилин — з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і Державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 Кодексу законів про працю України, тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. До початку роботи кожний Державний службовець зобов’язаний зробити позначку про свій прихід на роботу в Журналі обліку виходу на роботу, а після її закінчення — про залишення роботи.

Керівники структурних підрозділів апарату Суду зобов’язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі Державних службовців протягом робочого дня та невідкладно повідомляти відділ управління персоналом Суду про причини відсутності Державного службовця.

6. Вихід Державного службовця за межі адміністративної будівлі Суду в робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника та з дозволу керівника апарату Суду.

7. Державним службовцям надаються оплачувані щорічні основні та додаткові відпустки в порядку, встановленому Законом.

8. Черговість надання відпусток визначається у графіку, який затверджує керівник апарату Суду на кожен календарний рік.

9. Для виконання невідкладних завдань Державні службовці можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки за наказом керівника апарату Суду.

V. Порядок повідомлення Державним службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі в письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання Державними службовцем вимог пункту 1 цього розділу працівники відділу управління персоналом Суду складають акт про відсутність Державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання Державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату Суду щодо причин своєї відсутності.

VІ. Перебування Державних службовців у приміщеннях Суду у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань Державні службовці можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату Суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник апарату Суду за потреби може залучати Державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування Державних службовців після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляє відділ управління персоналом Суду і затверджує керівник апарату Суду.

3. У графіку чергування зазначають: завдання, яке потребує виконання, відповідального державного службовця апарату Суду, його посаду, місце, дату та строк чергування.

4. У разі залучення державного службовця, якого не включено до графіка, до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні, відділ управління персоналом наступного робочого дня після чергування подає відповідну інформацію керівнику апарату Суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення Державних службовців до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Суді запроваджують підсумований облік робочого часу для того, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) Державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами Державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІІ. Порядок доведення до відома Державних службовців нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома Державних службовців шляхом ознайомлення в паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення. Підтвердженням ознайомлення є підпис Державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі або в журналі реєстрації документів.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома Державних службовців шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті Суду.

VІІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Керівник апарату Суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Функції з інструктування Державних службовців з охорони праці та протипожежної безпеки у Суді покладено на відділ матеріально-технічного забезпечення.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються Державними службовцями, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Суді відповідає керівник апарату Суду та начальник відділу матеріально-технічного забезпечення.

ІХ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна Державними службовцями

1. Державний службовець апарату Суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і майно, довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, безпосередньому керівнику або уповноваженій керівником апарату Суду особі. Безпосередній керівник або уповноважена керівником апарату Суду особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передання справ і майна засвідчується актом, який складають у двох примірниках. Акт підписує безпосередній керівник (або уповноважена керівником апарату Суду особа), начальник відділу управління персоналом Суду та Державний службовець, який звільняється.

Один примірник акта видається Державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього Державного службовця.

Х. Прикінцеві положення

1. Правила набувають чинності з моменту затвердження загальними зборами Державних службовців.

2. Правила є обов'язковими для всіх Державних службовців незалежно від порядку призначення їх на посаду. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення Державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішує керівник апарату Суду.