flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників господарського суду Миколаївської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення зборів суддів
Господарського суду
Миколаївської області
  від 24.02.2012 № 4  
   


Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Г
осподарського суду
Миколаївської області

1. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Господарського суду Миколаївської області (далі — Правила) розроблено відповідно до вимог Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів.
1.2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок, режим праці, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни і мають на меті забезпечити зміцнення трудової та виконавської дисциплін, раціональне використання робочого часу, високу якість і підвищення продуктивності праці та ефективності діяльності Господарського суду Миколаївської області (далі — суду).
1.3. Правила є обов'язковими для всіх працівників суду незалежно від порядку призначення їх на посаду. Недодержання або порушення Правил призводить до застосування заходів дисциплінарного впливу щодо особи, яка вчинила дисциплінарний проступок.

2. Порядок прийняття і звільнення працівників
2.1. Працівники суду реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору в установленому законом порядку.
2.2. Призначення на посади та звільнення з посад працівників суду проводиться відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.
2.3. Судді призначаються на посади та звільняються з посади у порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
2.4. Порядок прийняття на державну службу регулюється Законом України «Про державну службу» та здійснюється за конкурсним відбором, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
2.5. Призначення на посади помічника судді здійснює без конкурсного відбору керівник апарату суду на підставі письмового подання судді у порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції.
Помічник судді призначається на посаду на час виконання суддею повноважень судді господарського суду Миколаївської області.
Помічники суддів прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування до апарату суду, на них поширюється дія Закону України «Про державну службу».
2.6. На посади службовців та робітників особи приймаються в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України.
2.7. Особа, що приймається на посаду, укладає трудовий договір.
Під час укладення трудового договору особі, що приймається на посаду, необхідно подати:
— заяву про надання згоди на обробку персональних даних;
— паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
— трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
— диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;
— довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
— військовий квиток (за наявності).
Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від особи, що приймається на посаду, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.
2.8. Не може бути призначена на посаду в суді особа, яка:
— визнана в установленому порядку недієздатною;
— має судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
— у разі прийняття на службу буде безпосередньо підконтрольна або підпорядкована особі, яка є її близьким родичем чи свояком;
— в інших випадках, установлених чинним законодавством України.
2.9. З метою перевірки професійного рівня й ділових якостей працівника апарату суду при прийнятті на роботу може встановлюватись строк випробування до шести місяців, про що має бути зазначено в наказі про призначення.
З метою набуття працівниками практичного досвіду, перевірки професійного рівня та ділових якостей особи, яка претендує на посаду державного службовця, може проводитися стажування у відповідному структурному підрозділі зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.
Для осіб, які претендують на посаду помічника судді, може проводитися стажування з метою набуття ними практичного досвіду, перевірки професійного рівня та ділових якостей цих осіб.
2.10. Голова суду на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади видає відповідний наказ.
2.11. Призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та звільнення їх з посад здійснює начальник територіального управління Державної судової адміністрації в Миколаївській області за поданням голови суду.
2.12. Призначення, переведення та звільнення працівників апарату суду здійснює керівник апарату суду.
2.13. Днем початку виконання працівником своїх службових обов'язків є день, який зазначено в наказі про прийняття на роботу.
Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.
2.14. У наказі зазначається найменування посади згідно зі штатним розписом та відомості про оплату праці.
2.15. При прийнятті працівника на роботу керівник структурного підрозділу або за його дорученням інша посадова особа зобов'язана:
— ознайомити працівника з Положенням про апарат суду, Положенням про структурний підрозділ, посадовою інструкцією (під особистий підпис), Правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, Правилами поведінки працівника суду, номенклатурою справ структурного підрозділу, Інструкцією з діловодства в господарських судах України та іншими документами (нормативно-правовими актами), якими він повинен керуватися у своїй діяльності;
— визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
— провести інструктаж працівника щодо порядку користування комп'ютерною технікою та використання комп'ютерних програм;
— провести інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил охорони праці тощо.
2.16. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.
Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрового забезпечення. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу кадрового забезпечення.
2.17. Трудовий договір може бути припинено лише на підставах, передбачених чинним законодавством України.
2.18. Працівник апарату суду має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши керівника апарату суду письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а керівництво суду, відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України, не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов'язане в день звільнення видати працівнику трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.
2.19. У разі, коли заява працівника апарату суду про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, керівник апарату суду звільняє працівника в строк, про який просить працівник.
2.20. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється на підставах та в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».
2.21. Помічник судді може бути звільнений з посади з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу» на підставі заяви про звільнення за власним бажанням або  за мотивованим поданням судді, а у випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, відсторонення судді від посади, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною тощо) — за наказом керівника апарату суду. 
У разі припинення повноважень судді господарського суду Миколаївської області помічник судді звільняється із займаної посади з дотриманням гарантій, передбачених чинним законодавством України.
2.22. У випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, відсторонення судді від посади, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною тощо) помічник судді може тимчасово виконувати обов'язки помічника іншого судді, про що на підставі особистої заяви помічника судді та подання відповідного судді видається наказ керівника апарату суду.
У випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, відсторонення судді від посади, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною тощо) на помічника судді за його згодою наказом керівника апарату суду може бути покладено тимчасове виконання обов'язків працівника апарату суду.
У разі незгоди помічника виконувати обов'язки помічника іншого судді або працівника апарату суду його може бути звільнено з посади на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України.
У разі відсутності помічника судді з причин хвороби, відпустки, відрядження виконання його обов'язків може бути покладено керівником апарату суду на іншого працівника апарату суду за погодженням із суддею.
2.23. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.
2.24. Зміна керівництва суду не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців патронатної служби.
2.25. Перед розірванням трудового договору працівник зобов'язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати всі службові документи іншій особі, визначеній керівником.
2.26. Запис про причину звільнення робиться у трудовій книжці згідно з вимогами чинного законодавства України.

3. Основні правила й обов’язки працівників суду
3.1. Працівники суду мають право:
3.1.1. Користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та Законами України.
3.1.2. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.
3.1.3. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
3.1.4. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.
3.1.5. На оплату праці залежно від посади, яку вони обіймають; рангу, який йому присвоюється; якості, досвіду та стажу роботи.
3.1.6. На здорові, безпечні та належні умови праці.
3.1.7. На соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу.
3.1.8. Захищати свої законні права та інтереси у вищих за підпорядкуванням державних органах та в судовому порядку.
3.1.9. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри.
3.1.10. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії.
Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Працівники суду зобов'язані:
3.2.1. Дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України.
3.2.2. Не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина.
3.2.3. Сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.
3.2.4. Виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян.
3.2.5. Шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не вчиняти дій, які можуть зашкодити інтересам державної служби.
3.2.6. Забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання матеріальних цінностей, які йому доручені.
3.2.7. Постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.
3.2.8. Своєчасно і точно виконувати накази та розпорядження голови суду, керівника апарату суду, розпорядження і вказівки безпосереднього керівника.
3.2.9. Діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, працівник суду зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні — повідомити вищу за посадою особу.
3.2.10. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.
3.2.11. Суворо дотримуватись вимоги щодо заборони куріння в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування) суду.
3.2.12. Своєчасно подавати до відділу кадрового забезпечення інформацію щодо зміни особистих даних, що відбулися у працівника (вступ до навчального закладу та його закінчення, зміни прізвища, складу сім'ї, зняття з військового обліку тощо).
Працівники виконують також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.
3.3. Коло обов'язків, які виконує працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається Положенням про апарат господарського суду Миколаївської області та Посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і Тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.
3.4. Державні службовці апарату суду підлягають атестації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. Основні обов’язки керівництва суду
4.1. Керівництво суду зобов’язане:
4.1.1. Під час укладання трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати.
4.1.2. Належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем.
4.1.3. Затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника.
4.1.4. Забезпечити здорові та безпечні умови праці.
4.1.5. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо охорони праці.
4.1.6. Контролювати виконання працівниками вимог чинного законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників трудової та виконавської дисциплін заходи дисциплінарного впливу.
4.1.7. Забезпечувати нарахування та виплату працівникам заробітної плати регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів; у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
4.1.8. Постійно вдосконалювати організацію роботи суду, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників.
4.1.9. Створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників.
4.1.10. Не приховувати факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників суду.
4.1.11. Інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

5. Робочий час і його використання. Час відпочинку
5.1. Робочий час — це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку та графіка роботи повинен виконувати свої службові обов'язки. Нормальна тривалість робочого часу працівників суду не може перевищувати 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України). Установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — суботою та неділею.
5.2. Робочий час працівників суду триває з понеділка по четвер з 9 години 00 хвилин до 18 годині 00 хвилин; у п'ятницю — з 9 години 00 хвилин до 16 годині 45 хвилин.
Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 Кодексу законів про працю України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
Перебування працівників суду та сторонніх осіб у приміщенні суду в неробочий час без дозволу голови суду або керівника апарату суду — забороняється. У разі службової необхідності працівникам суду та стороннім особам може бути надано дозвіл на перебування в приміщенні суду у святкові та неробочі дні. Список таких осіб затверджується наказом голови суду або наказом керівника апарату суду.
5.3. Працівникам у робочі дні надається перерва для відпочинку та харчування з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час.
5.4. До початку роботи кожний працівник суду зобов'язаний зробити позначку про свій прихід на роботу в Журналі обліку виходу на роботу, а після її закінчення — про залишення роботи, у порядку, встановленому в суді.
Керівники структурних підрозділів зобов'язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня. У разі недотримання встановленого режиму роботи до працівника в установленому порядку застосовуються передбачені законодавством заходи дисциплінарного впливу.
5.5. Понаднормова робота та робота у вихідні, неробочі та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до понаднормової роботи, роботи у вихідні, неробочі та святкові дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством України, за письмовим наказом голови суду або керівника апарату суду. Робота в ці дні компенсується відповідно до статті 107 Кодексу законів про працю України.
Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники суду зобов'язані за наказом голови суду або керівника апарату суду з'явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства України.
Забороняється залучати до надурочних робіт працівників, категорії яких визначені чинним законодавством України.
5.6. Працівникам суду надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням місця роботи (посади) та заробітної плати на період відпустки.
Робітникам та службовцям надаються оплачувані щорічні основні відпустки та додаткові відпустки в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України.
Державним службовцям надаються оплачувані щорічні основні та додаткові відпустки в порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».
Суддям надаються оплачувані щорічні основні та додаткові відпустки в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Працівникам суду надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України (соціальні, творчі, у зв’язку з навчанням тощо).
5.7. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджує голова суду (для суддів) та керівник апарату суду (для працівників апарату суду) на кожен календарний рік не пізніше 25 грудня року, що передує.
Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду, особистих інтересів працівників та можливості їхнього відпочинку.
Графік доводиться до відома всіх працівників суду.
5.8. Надання відпусток працівникам суду оформляється наказом голови суду (для суддів та керівника апарату суду) та керівника апарату суду (для працівників апарату суду).
5.9. За рішенням голови суду, керівника апарату суду, у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України, працівники суду можуть бути відкликані з відпустки. Невикористана частина відпустки надається працівнику в будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році.
У разі відкликання працівника із щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

6. Заохочення за успіхи в роботі
6.1. За наполегливу працю, якісне та сумлінне виконання своїх обов'язків, тривалу та бездоганну роботу, новаторство у праці та інші досягнення в роботі передбачаються такі заохочення працівників:
— грошова винагорода (встановлення надбавок, доплат, премій);
— нагородження встановленими відзнаками суду, встановленими відзнаками Вищого господарського суду України, відзнаками інших державних та громадських органів;
— внесення в установленому порядку подання про дострокове присвоєння рангу державного службовця;
6.2. За особливі заслуги працівники суду можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.
6.3. Працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок коштів суду. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.
6.4. Заохочення доводяться до відома працівника та всього колективу, відомості про заохочення вносяться до трудової книжки працівника.

7. Стягнення за порушення трудової дисципліни
7.1. За порушення трудової дисципліни до працівників апарату суду може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
— догана;
— звільнення.
7.2. До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця або дискредитує суд, крім дисциплінарних стягнень, можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:
— попередження про неповну службову відповідність;
— затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
7.3. Дисциплінарні стягнення стосовно суддів застосовуються згідно з Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
7.4. Дисциплінарні стягнення щодо керівника апарату суду та його заступника застосовує керівник територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області за поданням голови суду.
7.5. Дисциплінарні стягнення щодо працівників апарату суду застосовує керівник апарату суду.
7.6. До застосування дисциплінарного стягнення від працівника суду повинні бути витребувані пояснення у письмовій формі. У разі відмови працівника надати письмові пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника від надання таких пояснень не є перешкодою для застосування до нього дисциплінарного стягнення.
7.8. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.
7.9. За кожне порушення трудової дисциплін накладається лише одне дисциплінарне стягнення.
7.10. При обранні виду дисциплінарного стягнення враховують ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за який вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
7.11. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення із зазначенням мотивів його застосування оголошується працівнику під особистий підпис у триденний строк.
Оскарження наказу про застосування дисциплінарного стягнення провадиться в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.12. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не вчинив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, дисциплінарне стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.