flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Підсумки роботи Господарського суду Миколаївської області у 2015 році

Підсумки роботи Господарського суду Миколаївської області у 2015 році

Протягом 2015 року Господарський суд Миколаївської області діяв за принципом верховенства права, здійснюючи неупереджене правосуддя в господарській сфері; забезпечував та продовжує забезпечувати захист гарантованих Конституцією і законами України законних прав та інтересів суб'єктів господарювання, усього суспільства й держави.
 
Робота Господарського суду Миколаївської області в 2015 році проводилась відповідно до Плану роботи на 2015 рік, затвердженого розпорядженням голови Господарського суду Миколаївської області. Усі завдання Плану роботи на 2015 рік виконано.
 
На кінець звітного періоду штатна чисельність працівників суду становила 98 осіб, фактична — 89. 
 
Організаційну структуру апарату Господарського суду Миколаївської області, який очолює керівник  апарату суду,  становлять 5 відділів (відділ документального забезпечення, відділ узагальнення судової практики та аналітично-статистичної роботи, фінансово-економічний відділ, відділ кадрового забезпечення, відділ матеріально-технічного забезпечення), сектор технічної підтримки та фіксації судового процесу. До організаційної структури суду входять: головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із ЗМІ та громадськістю, архів суду, служба судових розпорядників, 21 помічник судді, бібліотека суду. 
 
У лютому 2015 року у господарському суді проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2014 році. З-поміж 36 державних службовців, які підлягали оцінюванню, високу оцінку отримали 35 державних службовців, добру — 1 державний службовець. 
 
Протягом звітного періоду з Господарського суду Миколаївської області звільнились:
— за угодою сторін — 6 осіб: 
за угодою сторін у порядку переведення до іншого держаного органу —2 особи;
за власним бажанням — 1 особа;
за власним бажанням, у зв’язку зі вступом до навчального закладу — 3 особи.
 
Упродовж 2015 року на роботу до Господарського суду Миколаївської області прийнято 10 працівників.
 
За віком працівники Господарського суду Миколаївської області розподіляються таким чином: до 30 років — 31 працівник, 31-40 років — 33 працівники, 41-50 років — 13 працівників, від 51 і старше — 12 працівників.
 
Мають вищу освіту ІІІ-ІV рівня акредитації 83 працівники, з них 67 працівників мають юридичну освіту; 2 працівники — базову вищу освіту І–ІІ рівня,  з них 1 має юридичну освіту.
 
Навчаються у вищих юридичних навчальних закладах 3 працівники. Мають стаж роботи в господарському суді: до 1 року — 8 працівників; від 1 до 5 років — 26 працівників; від 5 до 10 років — 26 працівників; 10 років і більше — 28 працівники.
 
Протягом 2015 року Господарський суд Миколаївської області виконував вимоги постанов пленуму Вищого господарського суду України. Зокрема, Господарський суд Миколаївської області виконав завдання, передбачені постановою пленуму Вищого господарського суду України від 05.03.2015 № 1 «Про підсумки роботи господарських судів України в 2014 році та завдання на 2015 рік».
 
Протягом 2015 року  за ініціативою голови суду збори суддів скликалися 9 разів; за результатами розгляду винесених на збори питань було прийнято 14 рішень.
 
На виконання плану роботи Вищого господарського суду України на 2015 рік робоча група суду касаційної інстанції з 15 по 16 червня 2015 року надала методичну допомогу Господарському суду Миколаївської області з питань застосування земельного законодавства та Господарського процесуального кодексу України.   У рамках надання методичної допомоги робоча група суддів Вищого господарського суду України провела аналіз застосування Господарським судом Миколаївської області норм матеріального і процесуального права.
 
Протягом 2015 року до Господарського суду Миколаївської області надійшов 31 запит на публічну інформацію. На всі запити надано аргументовані відповіді у строки, передбачені чинним законодавством. 
 
З метою підвищення кваліфікації суддів та однакового застосування суддями норм чинного законодавства України під час розгляду справ на робочих нарадах суддів здійснювався огляд змін у чинному законодавстві, аналізувалися підстави скасування судових рішень Господарського суду Миколаївської області судами апеляційної та касаційної інстанцій, підстави відмови у прийнятті та повернення без розгляду позовних заяв, зупинених провадженням справ; здійснювався аналіз стану дотримання строків розгляду судових справ, якості та строків виготовлення документів, а також стан винесення окремих ухвал та направлення повідомлень. 
 
У травні 2015 року в Господарському суді Миколаївської області проведену робочу нараду суддів та керівництва апарату суду, присвячену обговоренню практики розгляду Господарським судом Миколаївської області земельних спорів за 2014–2015 роки, у тому числі за участю прокурорів. У засіданні робочої наради взяли участь прокурори прокуратури Миколаївської області. 
 
З метою підвищення професійної кваліфікації суддів  Господарський суд Миколаївської області підтримав ініціативу експертно-правової групи «Незалежного інституту судових експертиз» щодо проведення семінару-практикуму на базі суду для суддів Миколаївського регіону. У роботі семінару, який відбувся у грудні 2015 року, також взяли участь юристи-практики, адвокати, арбітражні керуючі. 
 
На виконання підпункту 2.7. пункту 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 05.03.2015 № 1 «Про підсумки роботи господарських судів України в 2014 році та завдання на 2015 рік»  в суді вжито заходів для сприяння формування позитивного іміджу суду в суспільстві. 
З метою забезпечення зворотного зв’язку суду з громадськістю, виявлення сильних та слабких сторін діяльності суду та очікувань суспільства щодо роботи суду у квітні 2015 року в Господарському суді Миколаївської області відбулось п’ятиденне анонімне письмове опитування відвідувачів суду за більше ніж 40 критеріями оцінки якості роботи суду. Анкетування було організоване з метою оцінки якості роботи суддів, працівників апарату суду та комфортності перебування у суді. Опитування громадян проводили працівники апарату суду, які пропонували відвідувачам суду заповнити анонімну анкету, розроблену в суді на основі зразку картки (анкети) громадянського звітування (КГЗ) — інноваційного інструменту громадського моніторингу діяльності державних установ. Серед найважливіших критеріїв оцінки були зручність місць для відвідувачів, наявність зразків документів, обґрунтованість перенесення слухання у справі, доброзичливість та повага працівників суду, дотримання суддями процедури судового розгляду, вчасне отримання повісток про розгляд справи, доступність мови судового рішення тощо. Вивчення громадської думки з допомогою КГЗ проводилося в суді втретє (перший досвід проведення такого анкетування отримано в суді 2013 року), що дало змогу дослідити зміни в роботі суду та у сприйнятті громадянами його діяльності. За результатами аналізу підсумків анкетування підготовлено звіт, який було оприлюднено на офіційному веб-сайті суду у травні 2015 року. 
 
У листопаді 2015 року в суді розпочато опитування громадян (відвідувачів суду), ініційоване МО «Нова генерація» (м.Херсон). Опитування триватиме до кінця року. Метою оцінювання є оцінка рівня задоволеності користувачів якістю окремих аспектів функціонування суду за методологією карток громадянського звітування. За результатами опитування буде виявлено найбільш проблемні сфери та сформовано рекомендації громадян щодо напрямків поліпшення функціонування суду. 
 
Також з метою формування позитивного іміджу судової системи суд організовував заходи для підвищення професійної культури студентів-правників, їхньої  інформаційної обізнаності про діяльність органів судової влади, а саме: протягом 2015 року суд продовжив співпрацювати із провідними вищими навчальними закладами Миколаївщини, які готують юристів. Студенти юридичних факультетів проходять навчальну практику на базі Господарського суду Миколаївської області.
 
На виконання Закону України «Про доступ до судових рішень» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 740 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» ведеться щоденна робота та контроль за належним формуванням бази даних судового діловодства та внесення судових рішень. 
 
На кінець звітного періоду до Єдиного державного реєстру судових рішень надіслано 9 712 процесуальних документів.
 
У 2015 році Господарський суд Миколаївської області розглянув 3 950 заяв/справ, що на 165 заяв /справ менше, ніж в аналогічному періоді 2014 року.
 
Більшість справ, розглянутих судом у звітному періоді, становлять майнові спори (1394 заяви/справи), до яких призвело невиконання господарських зобов’язань. При цьому за 2015 рік Господарський суд Миколаївської області розглянув, порівняно з показниками 2014 року, на 205 заяв/справ більше у зазначених спорах.
 
Також збільшилась кількість розглянутих спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні договорів та визнанні їх недійсними. У звітному періоді у вказаній категорії спорів розглянуто 1468 заяв/справ, що на 166 більше, ніж у 2014 році.  
 
Спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості справ у спорах, пов’язаних з банківською діяльністю, що зумовлене фінансовою кризою, нестабільністю економічної ситуації в країні, і, як наслідок, — погіршенням платоспроможності позичальників. Більшість кредитних установ переглянула відсоткові ставки в бік підвищення, відбувається збільшення розміру наявних видів відповідальності за порушення позичальниками кредитних зобов’язань. Так, протягом звітного року у Господарському суді Миколаївської області перебувало на розгляді 483 заяви/справи у спорах, пов’язаних з банківською діяльністю, з них розглянуто 431 заяву/справу. Порівняно з 2014 роком кількість розглянутих справ вказаної категорії збільшилась на 185 заяв/справ. 
 
Водночас зберігається тенденція до зменшення кількості заяв про банкрутство. У 2015 році розглянуто 818 заяв про банкрутство, що на 416 заяв про банкрутство менше, ніж в аналогічний період 2014 року. Таке зменшення заяв вказаної категорії спорів зумовлено збільшенням ставок судового збору, що підлягає сплаті при зверненні до суду. Так, упродовж 2015 року закінчено провадження в 83 справах, що на 35 справ менше ніж у попередньому році. Винесено постанов про визнання банкрутом – у 67 справах.
 
Упродовж 2015 року суд постійно розглядав справи за позовами прокурорів. Такі спори переважно стосувались об’єктів державної і комунальної власності. Найбільшу питому вагу серед них становили спори із земельних правовідносин (зокрема, спори за позовами прокурорів про дострокове розірвання договорів оренди земельних ділянок). Усього в 2015 року за позовами прокурорів розглянуто 162 справи, що на 29 справ більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
 
Протягом 2015 року в Господарському суді Миколаївської області перебувало на розгляді 145 заяв/справ у спорах, пов’язаних із земельними відносинами, з яких розглянуто 108 заяв/справ, що на 5 заяв/справ менше ніж у 2014 році. Серед розглянутих справ, що виникають із земельних правовідносин, переважну більшість становили позови про визнання незаконним акта, що породжує право власності на земельну ділянку та про зміну, розірвання, визнання недійсним договору оренди землі. Серед розглянутих справ значну кількість склали справи порушені за позовами прокурорів – 71 справа, з яких переважають позови про визнання недійсним договорів оренди, державних актів на право власності на земельні ділянки та повернення їх у власність держави.
 
У 2015 році Господарський суд Миколаївської області розглянув 21 справу, пов’язану з надходженням коштів до державного бюджету, з яких: 16 — за позовами територіального відділення Антимонопольного комітету України, 4 — за позовами прокурорів в інтересах держави в особі органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади. Зазначені позовні заяви задоволені в повному обсязі.
 
Протягом року у судовій практиці Господарського суду Миколаївської області перебували 2 справи, про відшкодування моральної шкоди, щодо визнання інформації недостовірною та такою, що принижує престиж та ділову репутацію. Варто зазначити, що вказана категорія спору є новою серед розглянутих справ Господарським судом Миколаївської області.
 
У Господарському суді Миколаївської області протягом звітного року перебувала на розгляді 1 справа у спорах, пов’язаних з обігом цінних паперів та державним регулюванням фондового ринку, за результатами розгляду якої позовні вимоги було задоволено в повному обсязі. 
 
Протягом звітного періоду лише 5 справ у спорах з операцій на товарній біржі та інших цивільно-правових угодах перебувало на розгляді Господарського суду Миколаївської області, розгляд указаних справ триває. 
 
Протягом звітного року у Господарському суді Миколаївської області перебувало на розгляді 4 заяви/справи у спорах, пов’язаних із страхуванням, з них розглянуто 3 заяви/справи. Порівняно з 2014 роком кількість розглянутих справ зазначеної категорії зменшилась на 1 заяву/справу. 
 
Протягом 2015 року у Господарському суді Миколаївської області перебувало на розгляді 160 заяв/справ у спорах, пов’язаних з орендою, у тому числі справ щодо оренди державного та комунального майна. Розгляд указаної категорії справ збільшився на 25 заяв/справ порівняно з показниками у 2014 році. 
 
Протягом 2015 року у Господарському суді Миколаївської області перебувало на розгляді 14 заяв/справ, що виникають із зобов’язань унаслідок збереження або набуття майна без достатніх підстав. Розгляд  цієї категорії справ зменшився на 1 заяву/справу порівняно з показниками у 2014 році. 
 
Протягом 2015 року в Господарському суді Миколаївської області перебувало на розгляді 48 заяв/справ у спорах, пов’язаних із способом захисту права власності та інших речових прав, з яких розглянуто 34 заяви/справи, що на 1 заяву/справу більше порівняно з показниками 2014 року.
 
Протягом звітного року в Господарському суді Миколаївської області перебувало на розгляді 40 заяв/справ у спорах про корпоративне управління та реалізацію корпоративних прав, з них розглянуто 25 заяв/справ. Порівняно з 2014 роком кількість розглянутих справ вказаної категорії збільшилась на 7 заяв/справ. 
 
Протягом звітного року у Господарському суді Миколаївської області перебувало на розгляді 44 заяви/справи у спорах, пов’язаних з господарською діяльності в Збройних силах України. З них розглянуто 34 заяви/справи. Порівняно з 2014 роком кількість розглянутих справ вказаної категорії збільшилась на 22 заяви/справи.
 
Невеликою є кількість справ у спорах, пов’язаних з державним регулюванням у сфері будівництва, проектних та пошукових робіт — протягом звітного періоду суд розглянув лише 2 справи, з них — 1 заява/ справа про знесення самовільно збудованих будівель,  1 заява/справа про зобов’язання виконати в натурі обов’язок. 
 
Протягом звітного року у Господарському суді Миколаївської області розглянуто:  110 заяв/справ у спорах, що виникають з договору підряду у тому числі будівельного підряду, 505 заяв/справ у спорах, що виникають з договору поставки, робіт, послуг,  220 заяв/ справ у спорах, що виникають у сфері надання послуг з електропостачання, 526 заяв/справ у спорах, що виникають з договору купівлі/продажу,  2 заяви/ справи у спорах, що виникають з договору доручення, комісії та інших видів посередницької діяльності,  14 заяв/ справ у спорах, що виникають з договору зберігання, 14 заяв/справ у спорах, що виникають з договору спільної діяльності.
 
Протягом звітного року у Господарському суді Миколаївської області перебувало на розгляді 20 заяв/справ у спорах, пов’язаних з перевезенням та наданням транспортних послуг, регулюванням транспортної діяльності. З них розглянуто 18 заяв/справ. Порівняно з 2014 роком кількість розглянутих справ указаної категорії збільшилась на 6 заяв/справ. 
 
Протягом 2015 року у господарському суді перебувало на розгляді 5 заяв/справ у спорах, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, використанням надр, лісів, вод та інших природних ресурсів, з них розглянуто 5 заяв/справ. Порівняно з 2014 роком кількість розглянутих справ вказаної категорії зменшилась на 7 заяв/справ. 
 
Протягом 2015 року у господарському суді перебувало на розгляді 13 заяв/справ у спорах за участю суб’єктів підприємництва іноземних держав, з яких розглянуто 6 заяв/справ у спорах за участю суб’єктів підприємництва іноземних держав. Порівняно з 2014 роком кількість розглянутих справ вказаної категорії зменшилась на 1 заяву/справу. Аналізуючи склад учасників судового процесу у спорах даної категорії, слід зазначити, що у переважній більшості позовів суб’єкти підприємництва іноземних держав виступали в якості відповідачів.
 
Протягом 2015 року у господарському суді перебувало на розгляді 58 заяв/справ у спорах, пов’язаних із застосуванням антимонопольного законодавства, з них розглянуто 54 заяви/справи. Порівняно з 2014 роком кількість розглянутих справ указаної категорії зменшилась на 3 заяви/справи. 
 
У Господарському суді Миколаївської області протягом звітного року перебувала на розгляді 1 справа у спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності.  Порівняно з 2014 роком кількість справ зменшилась на 2 справи. 
 
Протягом 2015 року у господарському суді з указаної категорії спорів перебувало на розгляді 88 заяв/справ у спорах, що виникають з відносин торговельного мореплавства, а також діяльності морських та річкових портів, з них розглянуто 77 заяв/справ. Порівняно з показниками 2014 року кількість розглянутих справ указаної категорії збільшилась на 15 заяв/справ. 
 
Протягом 2015 року в господарському суді  розглянуто 66 заяв/справ у спорах про факторинг, заставу, поруку, гарантію та інші види забезпечення зобов’язань. Порівняно з показниками 2014 року кількість розглянутих справ указаної категорії зменшилась на 7 заяв/справ. 
 
Протягом звітного року суд розглядав справи, що мають значний суспільний резонанс, зокрема справи про банкрутство ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» та Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «ОКЕАН»».
 
У 2015 році в Господарському суді Миколаївської області відповідно до розділу V-1 Господарського процесуального кодексу України, перебувало на розгляді 4 заяви про вжиття запобіжних заходів. 
 
Серед розглянутих заяв в 1 справі про витребування доказів заяву задоволено, у 2 справах про витребування доказів відмовлено в задоволенні такої заяви, у 1 справі про накладення арешту на майно припинено провадження на підставі п.4. ст.80 ГПК України.
 
Розглядаючи широке коло господарських спорів, суд реагує на порушення закону, виявлені під час розгляду справ. Робота, спрямована на попередження порушення законності у діяльності підприємств, установ, організацій, державних чи інших органів ведеться в суді постійно. У 2015 році на підставі ст. 90 ГПК України винесено 22 окремих ухвали, 16 повідомлень. Отримано 10 відповідей, що становить 28,5 % від загальної кількості.
 
У 2015 році в Господарському суді Миколаївської області відповідно до статті 121 Господарського процесуального кодексу України, перебувало на розгляді 115 заяв, з яких розглянуто: 98 заяв про розстрочку та відстрочку виконання рішення, 7 заяв про зміну способу та порядку виконання рішення. 
 
Протягом зазначеного  періоду господарський суд розглянув 105 заяв та клопотань сторін, поданих у порядку статті 121 ГПК України, питому вагу з яких становлять заяви про відстрочку та розстрочку виконання судових рішень. Таких заяв господарським судом у вказаному періоді розглянуто — 98, задоволено (повністю або частково) — 62 заяви, відмовлено у задоволенні  36 заяв.
 
У 2015 році в Господарському суді Миколаївської області відповідно до статті 121-2 Господарського процесуального кодексу України, перебувало на розгляді 65 скарги на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби, що на 28 скарг менше ніж у 2014 році. Із них господарський суд розглянув 65 скарг, що менше ніж у 2014 році на 27 скарг порівняно з показниками 2015 року, з яких задоволено повністю або частково 37 скарг. 
 
Згідно із статистичними даними за 2015 рік за подання заяв до Господарського суду Миколаївської області сплачено судового збору в загальному розмірі 9 672 471 грн. У 180 заявах/справах повернено судовий збір в розмірі 906 601 грн. Відстрочено сплату судового збору у 10 заявах, у тому числі враховуючи майновий стан особи; звільнено від сплати судового збору у 276 заявах справах на загальну суму 1 989 444 грн.
 
Протягом звітного року до Одеського апеляційного господарського суду направлено 825 справ, у т. ч. апеляційні скарги та матеріали апеляційного оскарження ухвал, з них повернено на підставі ст.97 ГПК України 175 апеляційну скаргу. Основною причиною повернення апеляційних скарг є неподання доказів сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі (п. 3 ст. 97 ГПК України). Усього в 2015 року повернено 175 апеляційних скарг, з яких 131 повернено з посиланням на п. 3 ст. 97 ГПК України. 
 
Протягом звітного року до Одеського апеляційного господарського суду оскаржено 466 судових рішень Господарського суду Миколаївської області. У 2015 році найчастіше оскаржувались судові рішення за такими категоріями справ: 
— спори щодо земельних відносин — 46 або 10% від загальної кількості оскаржених рішень;
— спори що виникають у сфері надання послуг з електропостачання 141 або 30,2% від загальної кількості оскаржених рішень;
— спори що виникають у сфері банківського кредитування 78 або 17% від загальної кількості оскаржених рішень.
 
Протягом звітного року до Вищого господарського суду України оскаржено 349 судових рішень Господарського суду Миколаївської області. У 2015 році найчастіше оскаржувались судові рішення за такими категоріями справ: 
— спори щодо земельних відносин — 41 або 12% від загальної кількості оскаржених рішень;
— справ про банкрутство та спорах, пов’язаних з банкрутством, —  84 або 24,1% від загальної кількості оскаржених рішень.
— спори, що виникають у сфері банківської діяльності, — 39 або 11,8 % від загальної кількості оскаржених рішень.
— спори, що виникають у сфері банківської діяльності, — 39 або 11,8 % від загальної кількості оскаржених рішень.
— спори, що виникають з господарських договорів поставки, робіт, послуг, у тому числі з енергоносіїв — 37 або 11,0% загальної кількості оскаржених рішень.
 
За 2015 рік кількість судових актів,  скасованих апеляційною інстанцією, становить 208.
 
На кінець 2015 року не розглянуто 1606 справ та заяв, із них зупинено провадження у 97 справах.
При цьому, згідно із статистичними даними Господарський суд Миколаївської області у 2015 році виніс 4802 процесуальних документи, що на 1224 документи  менше, ніж у 2014 році.
 
Протягом 2015 року у Господарському суді Миколаївської області зменшилось навантаження на суддів з 24,4% за 2014 рік до 23,0% у аналізованому періоді.
 
Середня кількість заяв/справ та матеріалів, що перебувала на розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю не змінилась — 278 заяв/справ. (Показник у 2015 році аналогічний показнику у 2014 році).
 
Середня кількість розглянутих справ, заяв, клопотань на одного суддю зменшилась з 206 заяв/справ у 2014 році до 198 у 2015 році.
 
За 2015 рік надійшло 2220 позовних заяв, з них повернено в порядку статті 63 ГПК України 430 позовних заяв та відмовлено у прийнятті в порядку статті 62 ГПК України за результатами розгляду 35 позовні заяви. 
 
Загальна кількість неприйнятих до розгляду позовних матеріалів становить 528 позовних заяв, що дорівнює 24,0 % від кількості поданих позовів у звітному періоді.
 
Усього у 2015 року повернено 430 позовних заяв, з яких 268 повернено з посиланням на п. 4 ст. 63 ГПК України.
 
Відмовляючи у прийнятті позовної заяви, суд найчастіше керувався п. 1 ст. 62 ГПК України (заява не підлягає розгляду у господарських судах України). Так, за 2015 рік загальна кількість таких ухвал становить 35, а ухвал, винесених із застосуванням п. 2 ст. 62 ГПК України – 26.
 
Що стосується заяв про порушення справи про банкрутство, необхідно зазначити, що основними підставами відмови у прийнятті таких заяв є припинення юридичної особи-боржника в установленому законодавством порядку. Загальна кількість таких ухвал — 6, що становить 60% від загальної кількості.
 
Повертаючи без розгляду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, господарський суд найчастіше керувався абз. 2 ст. 15 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (заява не відповідає змісту вимог, зазначених у цьому Законі). Усього у 2015 року повернено 53 заяв, з яких 43 повернено з посиланням на абз. 2 ст. 15 Закону.
 
Матеріально-технічне забезпечення протягом 2015 року здійснювалося відповідно до заявок суддів, начальників структурних підрозділів та працівників суду. Для ефективного та якісного матеріально-технічного забезпечення у звітному періоді укладено 38 договорів з підприємствами-постачальниками. 
 
Забезпечення належного рівня правосуддя, яке  є важливим внеском у справу підвищення довіри громадян до судової влади України, лишається найголовнішим завданням Господарського суду Миколаївської області на 2016 рік.