flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Господарському суді Миколаївської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Господарського суду
Миколаївської області
від 29 липня 2011 року № 194-а


 

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації
у Господарському суді Миколаївської області


Розділ І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Господарському суді Миколаївської області (далі - Суд).
1.2. Визначення понять:
1) запит на інформацію - це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;
2) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;
3) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи (крім суб'єктів владних повноважень), об'єднання громадян без статусу юридичної особи;
4) звернення громадян - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;
5) суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень.
1.3. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень" та інших законодавчих актів України.
1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду.
1.6. Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
- стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
1.7. Не належить до публічної інформації:
- інформація, що не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;
- внутрішньо-організаційна інформація, в тому числі внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо;
- інформація, що міститься в матеріалах судових справ;
- інформація, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної довідки обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
1.8. Інформація, що стосується розгляду конкретної справи, надається лише учасникам судового процесу у відповідній справі.
1.9. Апарат Суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється дія Закону "Про доступ до публічної інформації".


Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:
1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;
2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;
3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;
4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;
5) наданням інформації за запитами.
2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, зокрема у вигляді електронного документа.
2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством.
У разі якщо у законодавстві не передбачено можливості надати публічну інформацію у певній формі, інформація надається у формі, визначеній у запиті. Якщо неможливо надати вказану інформацію у зазначеній в запиті формі, відомості надаються у вигляді, в якому вони зберігаються в Суді.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об'єднанням громадян під час особистого прийому. Зазначена інформація також може передаватися структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами телефоном.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова інформація).
Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, що не містять ознак публічної інформації, визначається в Додатку 1 до цього Положення.
2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду та головний спеціаліст з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків із громадськістю в межах своєї компетенції.
2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їхній запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційному стенді забезпечують керівники структурних підрозділів апарату Суду та головний спеціаліст з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків із громадськістю за такими напрямами діяльності:
- щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої системи діловодства Суду (далі - ЄАСД), документів, що зберігаються в архіві Суду - начальник відділу документального забезпечення;
- про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду: в усній формі (телефоном) - начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення судового процесу; в письмовій формі (за письмовими запитами) - начальник відділу документального забезпечення;
- про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; про доходи працівників Суду, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації - начальник відділу кадрового забезпечення;
- про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, надання працівникам суду допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом - начальник фінансово-економічного відділу;
- про відображені у звітах статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду - начальник відділу забезпечення судового процесу та аналітично-статистичної роботи;
- про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт адміністративних приміщень; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення;
- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду - начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення судового процесу;
- про доступ до судових засідань у Суді - старший судовий розпорядник;
- про прийом громадян у Суді - головний спеціаліст з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків із громадськістю;
- про порядок акредитації представників засобів масової інформації, наповнення інформацією веб-сайту Суду - головний спеціаліст з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків із громадськістю.
2.7. Внутрішні акти індивідуальної дії Суду з організаційних питань оприлюдненню не підлягають.
2.8. Поширення персональних даних здійснюється у порядок та спосіб, передбачений Законом України "Про захист персональних даних".

Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду

3.1.Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується головним спеціалістом з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків із громадськістю відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".
Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у Додатку 2 до цього Положення.
3.2. Головний спеціаліст з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків із громадськістю забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої самостійними структурними підрозділами апарату Суду з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".
3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:
1) інформація про діяльність Суду:
- місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;
- прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступника, керівника апарату Суду та його заступника, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату Суду;
- розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
- порядок звернення до Суду учасників судового процесу;
2) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;
3) інформація, пов'язана з розглядом справ у Суді;
4) аналізи судової практики й дані судової статистики;
5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
6) зразок письмових запитів на інформацію;
7) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;
8) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.
3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень".
3.5. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:
1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян з питань, пов'язаних з організацією діяльності Суду;
2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;
3) банківські реквізити для сплати державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
4) порядок оскарження судових рішень до Суду;
5) порядок присутності в судовому засіданні, заходи, яких вживають до порушників, порядок доступу до приміщення Суду і зали судових засідань;
6) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;
7) зразок письмових запитів на інформацію;
8) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.
3.6. У приміщенні Суду в програмно-апаратному комплексі "Інформаційний кіоск" розміщується інформація:
1) про керівництво Суду та графік прийому громадян;
2) відомості про стан розгляду справи в Суді;
3) про структурні підрозділи Суду;
4) про розміщення кабінетів і залів у Суді.
3.7 Фізичні особи, представники юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми у відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.
3.8 Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у відділі документального забезпечення та на офіційному веб-сайті Суду (Додатки 3 - 5 до Положення).
У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа Відділу документального забезпечення, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон. Копія такого запиту надається особі, яка його подала.
Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (Додаток 6 до Положення).


Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються та обов'язково реєструються у відділі документального забезпечення відповідно до Інструкції з діловодства в господарських судах України з урахуванням вимог цього Положення.
4.2. Запити на інформацію реєструються в Єдиній автоматизованій системі діловодства Суду.
4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ документального забезпечення невідкладно передає запити на інформацію керівництву Суду з позначкою, що містить напис "Запит на інформацію".
4.4. У разі, коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит призначаються керівники усіх відповідних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.
За рішенням голови Суду або його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов'язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю необхідні документи.
4.5. Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови Суду чи його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника опрацьовують у відділі документального забезпечення, після чого невідкладно передають виконавцям.
4.6. Реєстрацію запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснює уповноважений працівник відділу документального забезпечення в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.
4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду.

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду

5.1. Відповідь на запит надається керівником апарату суду або за його дорученням заступником керівника апарату суду чи керівником того структурного підрозділу суду, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.
Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності Суду, та виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді - одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.4 цього Положення, надається за підписом керівника апарату Суду або за його дорученням керівником самостійного структурного підрозділу.
5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.3. У разі якщо запитувана інформація про діяльність Суду є інформацією з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. Якщо частина запитуваної інформації є інформацією з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, запитувана інформація надається, за винятком інформації з обмеженим доступом.
5.4. Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
5.5. Відповідь на запит на інформацію має надаватися не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання запиту Судом.
5.6. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання запиту.
5.7. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
5.8. У разі якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не є публічною, то відповідь на питання, які не стосуються публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо в терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувача повідомляють у відповіді на інформаційний запит.
5.9. У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян".

Розділ VІ. Відмова у задоволенні запитів та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

6.1. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) якщо Суд не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) якщо інформація, яку запитують, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) якщо не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:
- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.
6.2. Відповідь апарату суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, керівник апарату суду зобов'язаний направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.
6.3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
- дату відмови;
- мотивовану підставу відмови;
- порядок оскарження відмови;
- підпис.
6.4. Рішення, дії чи бездіяльність керівника апарату суду та осіб, відповідальних за розгляд запитів, можуть бути оскаржені до голови суду або в судовому порядку.
6.5. Запитувач має право оскаржити:
- відмову в задоволенні запиту на інформацію;
- відстрочку задоволення запиту на інформацію;
- ненадання відповіді на запит на інформацію;
- надання недостовірної або неповної інформації;
- несвоєчасне надання інформації;
- невиконання судом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;
- інші рішення, дії чи бездіяльність керівника апарату суду, що порушили законні права та інтереси запитувача.
6.6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності керівника апарату суду до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.
6.7. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
- ненадання відповіді на запит;
- ненадання інформації на запит;
- безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
- неоприлюднення інформації відповідно до Закону;
- надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
- несвоєчасне надання інформації;
- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
- нездійснення реєстрації документів;
- навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
6.8. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.

 

Додаток 1
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у господарському суді
Миколаївської області,
затвердженого наказом
 господарського суду
Миколаївської області
 від 29 липня 2011 року № 194-а

  

 

 

ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

 

1. Не належать до публічної інформації:

— інформація, яку на день надходження запиту не відображено та не задокументовано будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

— інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

— внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності господарського суду Миколаївської області, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

— інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у господарському суді Миколаївської області є:

1) конфіденційна інформація — інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація — інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація — інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

 

 

Додаток 2 до  Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Господарському суді Миколаївської області втратив чинність у зв'язку із затвердженням зборами суддів Господарського суду Миколаївської області Положення про взаємодію Господарського суду Миколаївської області із засобами масової інформації, журналістами (рішення зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 29.05.2015 № 6).

 

 

Додаток 3
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
 у Господарському суді Ми
колаївської області,
затвердженого наказом
 господарського суду
Миколаївської області
   від 29 липня 2011 року № 194-а


Форма електронного запиту на інформацію

 

Прізвище

ecblank

ecblank

ecblank

ecblank

ecblank

Ім’я

ecblank

ecblank

ecblank

ecblank

ecblank

По батькові

ecblank

ecblank

ecblank

ecblank

ecblank

е-mail

ecblank

ecblank

ecblank

ecblank

ecblank

номер телефону

ecblank

ecblank

ecblank

ecblank

ecblank

Поштова адреса:

індекс

ecblank

ecblank

область

ecblank

ecblank

район

ecblank

ecblank

населений     пункт

ecblank

ecblank

вулиця

ecblank

ecblank

будинок

ecblank

ecblank

квартира

ecblank

ecblank

ecblank

ecblank

Зміст запиту:

ecblank

ecblank

  

Додаток 4
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Господарському суді
Миколаївської області,
затвердженого наказом
господарського суду
Миколаївської області
 від 29 липня 2011 року № 194-а

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

Господарський суд Миколаївської області
вул. Адміральська, 22,

м. Миколаїв, 54001

____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

що проживає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________;

е-mail:___________

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

 Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію: 

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________

 Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

___________

   (підпис)

   «____» __________ 20__ р. _________ ________________

                  (дата)                                      (підпис)             (прізвище, ініціали)  

 

Додаток 5
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Господарському суді
Миколаївської області,
 затвердженого наказом господарського суду
 Миколаївської області  від 29 липня 2011 року № 194-а

 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

 

Господарський суд Миколаївської області
 вул. Адміральська, 22, 

м. Миколаїв, 54001 

 ____________________________
(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

___________________________
(адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________;

е-mail:___________ 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

 Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію: 

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

_______________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

___________

   (підпис)

  

 «____» __________ 20__ р. _________ ________________

                  (дата)                                      (підпис)             (прізвище, ініціали)

 

 Додаток 6
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Господарському суді
Миколаївської області,
затвердженого наказом
господарського суду
Миколаївської області
  від 29 липня 2011 року № 194-а

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення електронного запиту на інформаціюТекст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів. 
Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов'язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у господарському суді Миколаївської області не розглядається. 
Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до господарського суду Миколаївської області поштовим зв'язком або через канцелярію господарського суду Миколаївської області (54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, каб. 931).
Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.